About the Japanese Society for the History of Medicine

The Japanese Society for the History of Medicine (JSMH) was established in 1927 (Shōwa 2) for the promotion of research and the spread of knowledge about the history of medicine. The Society is placed as the first of the member societies of the Japanese Association of Medical Sciences (JAMS).


The history of medicine considers the various fields and aspects of medicine in a broad sense, in addition to the study of modern medical science. It encompasses modern medical science and related fields such as dental science, nursing science and pharmacy, the practice of medicine with its social and cultural relationships, the achievements of individuals in medical history, and other aspects as parts of the natural and biological sciences. Furthermore, the history of traditional Chinese medicine, Kampō, is one of the important topics in the Japanese history of medicine.


The Society holds annual and monthly meetings, publishes the official journal NIHON ISHIGAKU ZASSHI - JOURNAL OF THE JAPANESE SOCIETY FOR THE HISTORY OF MEDICINE , grants awards for outstanding research and publications, praises prominent individuals in the history of medicine, and cooperates with local, national, and international organizations having similar purposes to attain the above objectives.


Executives

 
President: MACHI Senjurō

Vice President: KOSOTO Hiroshi SAKAI Tatsuo

Executive Directors: MATSUDA Takahide MATSUMURA Noriaki NAGASHIMA Takeshi TAKIZAWA Toshiyuki

Board: AOKI Toshiyuki KATSUI Keiko NAGANO Hitoshi
OHMI Kenichi SATŌ Hiroshi SAWAI Tadashi
SHIMURA Toshirō SONODA Shinya SUZUKI Akihito
SUZUKI Tatsuhiko YANAGISAWA Namika YOSHIKAWA Sumi
WATANABE Mikio

Auditors: MAYANAGI Makoto NISHIMAKI Akihiko

Delegates: ANZAI Natsume DOTE Kentaro FUKUNAGA Hajime
FUKUSHIMA Masayuki GUO Xiumei HANAWA Toshihiko
HASHIMOTO Akira HAYAMA Michiko HIRAO Machiko
HOSHINO Takayuki IIZUKA Shuzo IMAI Shu
ITANO Toshifumi ITO Yasuhiro IWAMA Machiko
KAHATA Satoko KAMEDA Kazukuni KAJITANI Mitsuhiro
KAJITANI Shinji KAWAHARA Yukari KOBYASHI Kenji
MAKINO Hiroshi MIKI Taketomo MIYAKAWA Kohya
MOMOSE Yū NAKAMURA Yasuhide NOJIRI Kayoko
SHIBUTANI Kō SUGITA Satoru SUZUKI Noriko
SUZUKI Noriko TANAKA Seiji TOIDA Kazunori
TOKURA Takeyuki TONOSAKI Masaaki TSUKISAWA Miyoko
UMIHARA Ryo VIGOUROUX Mathias YAGUCHI Naohide
YANAGAWA Renpei YANAGISAWA Takaaki YAMASAKI Masakazu

Honorary Members: KAMBARA Hiroshi KAWASHIMA Mahito MATSUKI Akitomo
MICHEL, Wolfgang OKADA Yasuo OKUSAWA Yasumasa
SAKAI Shizu SUGITA Kidō TANAKA Sachio
YAMAUCHI Kazunobu

Meritorious Members: AIKAWA Tadaomi AOKI Kunio HARADA Yasuo
IKAI Yoshio IWASAKI Tetsushi KATAGIRI Kazuo
KOBAYASHI Akira KURAKATA Hiromasa MATSUSHITA Masaaki
NAKAZAWA Atsushi SHIMADA Yasuhisa SHINMURA Taku
YOSHIDA Tadashi

Editorial Committee
Chairman: NAGASHIMA Takeshi
Members: KAWAHARA Yukari MATSUMURA Noriaki OHMI Kenichi
SAKATA Koji SUZUKI Tatsuhiko YOSHIKAWA Sumi
TOP